tshun- hua   
tshiu-
gua̍t
hô-

liáu
   

   
                 
óng-

ti- to- siáu        


少 
       
                 
sió-
liû
tsa-
iū-
tong-
hong
      
                 
kòo-
kok
put-
kham
  huê-
siú
gua̍t-
bîng-
 tiong(*)
  回 中

               
                 
tiau- lân giok- tshè   ìng- iû- tshāi    
  應    
                 
tsí- tsu- gân kái        
       

               
būn- kun lîng- kí- to- tshiû    
   
                 
khah- it- kang tshun- suí hiòng- tong-  liû
 流

 

* 黃乙玲唱 tsong

 

參考字典:台語頂線字典


另外,推薦超級好用ê台語輸入法:FHL_TaigiIME信望愛台語文輸入法


ironsnow 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()